Trang thiết bị

Phòng nội trú 5 sao
Kính hiển vi đảo ngược là một phần không thể thiếu trong lab phôi học. Kính hiển vi và bộ vi thao tác được sử dụng cho các thao tác cần sự chính xác như ICSI và sinh thiết phôi.Tủ nuôi cấy phôi
Kính hiển vi đảo ngược là một phần không thể thiếu trong lab phôi học. Kính hiển vi và bộ vi thao tác được sử dụng cho các thao tác cần sự chính xác như ICSI và sinh thiết phôi.


Kính hiển vi đảo ngược
Kính hiển vi đảo ngược là một phần không thể thiếu trong lab phôi học. Kính hiển vi và bộ vi thao tác được sử dụng cho các thao tác cần sự chính xác như ICSI và sinh thiết phôi.