Đội ngũ chuyên gia

NGND.GS.TS.BS TRẦN QUÁN ANH

Trưởng khoa: Khoa Tiết niệu
Khoa Nam học
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

PGS.TS.BS VŨ LÊ CHUYÊN

Trưởng khoa: Khoa Tiết niệu
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.Hồ Chí Minh

TS.BS TỪ THÀNH TRÍ DŨNG

Trưởng khoa: Khoa Nam học
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.Hồ Chí Minh

TS.BS NGUYỄN HOÀNG ĐỨC

Trưởng khoa: Khoa Khám bệnh
Giám đốc chuyên môn:
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.Hồ Chí Minh

TTUT.TS.BS NGUYỄN THẾ TRƯỜNG

Phó trưởng khoa: Khoa Tiết niệu
Khoa Nam học
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

THS.BS.CKI NGUYỄN ĐỨC NHUẬN

Trưởng khoa: Khoa Khám bệnh
Bác sĩ: Khoa Tiết niệu, Khoa Nam học
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

THS.BS NGUYỄN TÂN CƯƠNG

Bác sĩ: Khoa Tiết niệu
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.Hồ Chí Minh

THS.BS TẠ NGỌC THẠCH

Bác sĩ: Khoa Tiết niệu
Khoa Nam học
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

BS.CKII NGUYỄN LÊ TUYÊN

Bác sĩ: Khoa Tiết niệu
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.Hồ Chí Minh

BS.CKI PHAN TRƯỜNG NAM

Bác sĩ: Khoa Tiết niệu
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.Hồ Chí Minh