Thông tin ứng viên  I. THÔNG TIN CÁ NHÂN


  NamNữ  TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE

  GIA ĐÌNH

  *Họ tên:

  *Năm sinh:

  Đơn vị công tác:

  *Điện thoại:

  Họ tên các con:

  NGƯỜI LIÊN HỆ TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP:

  II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO (Bao gồm cả tiếng Anh, Tin học – Đối với SV mới ra trường đề nghị ghi rõ xếp loại học lực)

  Tải lên Ảnh bằng cấp:

  * Lưu ý: Các vị trí Khối Lâm sàng, nêu rõ thông tin về Chứng chỉ hành nghề (nơi cấp – phạm vi hoạt động)

  Tải lên Ảnh CCHN:

  III. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC (Nêu 3 nơi làm sau cùng - theo trình tự gần nhất ghi trước)

  IV. MỐI QUAN HỆ:
  Anh/ chị có quen biết ai đang làm việc tại BV ĐK Tâm Anh không?  V. KIỂM TRA THÔNG TIN:
  (Ghi lại họ tên và số điện thoại 02 người đồng nghiệp cũ có thể cung cấp thêm thông tin về anh/ chị)
  VI. CÁC THÔNG TIN KHÁC:

  Tải lên CV (nếu có):

  Tôi xin cam đoan những điều tôi đã khai trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đã nêu trên.